این کتاب، از منابع جدید درسی می باشد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
عباس ایزدی
عالی
پریماه خدرزاده
باید آپ نصب کنیم تا دان کنیم؟
علی رشیدی
بد نیست