واژگان سترون

واژگان سترون

قیمت : رایگان
قطعه 1
کودک درون من
بازیگوش
سر به هوا
بازیچه دست دگران
شوخ گشته است
خشمگین
بی پروا
ستمگر
جلاد خویش می شوم
از سینه برونش کشیده
تیغ بر گلویش می نهم
مرتبط با این کتاب