آشنایی با خاک و خشت معماری سنتی ایرانی

آشنایی با خاک و خشت معماری سنتی ایرانی

ناشر : نظری
قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ ریال
معماری سنتی جانی دارد که به آن زنده است و تا وقتی انسان باشد این معماری پا برجاست اما از آنجا که من خود در روستا به دنیا آمده ام و در زیر سقف های گنبدی و یا پوشش خفته و راسته به جستجوی کسی و یا چیزی بودم که نمیدانستم چیست؟ اکنون پس از 53 سال کار فرهنگی، تدریس، پژوهش و قلمزنی میخواهم از دهلیز باورها و اندیشه های خردگرایانه بگذرم؛ اما فکر میکنم هنوز کودکی هستم که به سقفی خشتی و گنبدی خیره شده ام و یکی یکی خشت ها را که به دور خود میگردند میشمارم و آنقدر آنها را دنبال میکنم تا به روزنه ای برسم که از آن سبدی آویزان است و در آن میوه هایی است که من به آن دسترسی ندارم.
من در معماری سنتی به دنبال ذهن جستجو گری هستم که هنوز راه به جایی نبرده است اما نا امید نیستم و به همین وهان (علت) دست به پژوهشی زدم که فلسفه، شعر، هنر و صنعت را که از خاک و آب برآمده اند با هم آشتی میدهد. از این رو پژوهش حاضر هم به کار دانشجویان رشته معماری می آید و هم برای دانشجویان رشته ادبیات کارایی دارد. دانش ها با هم دشمنی ندارند و در یک جا به هم میرسند و یکی میشوند و این آرزوی ما است. " بیا با هم مهربان باشیم، امروز مهربانی معجزه است.
مرتبط با این کتاب