تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ ریال۱۰۲,۶۰۰ ریال
کتاب حاضر با رویکردی تحلیلی تاریخی در 9 بخش از ابعاد، مبانی، مراحل شکل‏گیری و توسعه تمدن اسلامی و ادوار مختلف آن بحث کرده و ضمن بررسی مفاهیم عنوان کتاب، از ماهیت و ساختار تمدن اسلامی و دوران اوج و افول آن سخن می‏گوید. عناوین این بخشها که گویای دامنه و محدوده پژوهش حاضر است، عبارتند از: کلیات، تمدن اسلامی، نهضت علمی در تمدن اسلامی، نهادهای آموزشی در تمدن اسلامی، هنر در تمدن اسلامی، تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غرب، ضعف و انحطاط تمدن اسلامی، ظرفیت‏های موجود در جهان اسلام و انحطاط معنوی دنیای مدرن. در پایان هر بخش پرسشهایی به منظور خودآزمایی دانشجویان ارائه شده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
حسن افضلی گروه
از لحاظ ظاهری درون کتاب قابل قبول است
زهرا فارسیجانی
عالی
پوریا کریمی
عالی