سبک زندگی اسلامی ایرانی

سبک زندگی اسلامی ایرانی

قیمت : ۴۰,۰۰۰ ریال
این کتاب شامل هفت فصل است. فصل نخست کتاب درباره چیستی سبک زندگی است و در آن نویسنده سعی کرده در کنار اریاه تعریف درباره جامعه شناختی و روان شناختی، تعریفی دین شناسانه از سبک زندگی که آن را بیشتر با اهداف و مقاصد اسلامی سازگار می داند، ارایه دهد.
در فصل دوم اهمیت بحث از سبک زندگی را از جهت جامعه سازی، تمدن سازی، تبلیغ و انتقال ارزش های دینی و مواجهه با دشمنان انقلاب اسلامی مورد بحث قرار داده شده است.
در فصل سوم نیز کوشش شده است تا رابطه میان سبک زندگی و جهان بینی و نظام ارزشی دقیق تر بیان شود. در این فصل سبک زندگی را به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت ایمان در حوزه های مختلف معرفی می شود.
فصل چهارم به بررسی چرایی اختلاف میان افراد و جوامع مختلف در سبک زندگی می پردازد. نویسنده در این بخش بیشتر کوشیده است دلیل اختلاف سبک زندگی دین مدارانه و سبک زندگی دنیاگرایانه را با ذکر مثال ها و نمونه هایی تبیین کند.
نویسنده در فصل پنجم به آسیب شناسی سبک زندگی موجود ایرانیان پرداخته است. در این فصل سعی شده است اهم آسیب های عمومی را با استناد به آمار و ارقام موجود و منتشر شده در سطح رسانه های عمومی بیان شود.
در فصل ششم به منظور شناخت نقاط قوت فرهنگی خود، برخی از نقاط قوت سبک زندگی موجود ما ایرانیان یادآوری شده و در فصل هفتم، نویسنده تلاش کرده است راه های ایجاد سبک زندگی مطلوب و زدودن سبک های نامطلوب زندگی را مورد بحث قرار دهد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
علیرضا احمدی