«تو می آیی» حاصل پنج نوشته - به جز بخش «عصر انتظار» که متن پیاده شده یک گفت و گو است - در رابطه با امام زمان (عج) می باشد. این پنج نوشته عبارتند از: انتظار، ای نزدیک تر از من به من، عصر انتظار، ای قامت بلند امامت و سر فصل هایی برای تحقیق. در این مجموعه از حقیقت انتظار، ریشه های انتظار، ادب انتظار، اثر انتظار، ضرورت و جایگاه امامت و... صحبت شده است.
مرتبط با این کتاب