گفتاری دربارۀ اقتصاد سیاسی

گفتاری دربارۀ اقتصاد سیاسی

ناشر : روزبهان
قیمت : ۴۵,۰۰۰ ریال
گفتاری درباره اقتصاد سیاسی آخرین گفتار از سه گفتار روسو درباره تمدن و اولین متن روسو درباره سیاست و فلسفه سیاسی است. او در گفتارهایش چهره متفکری را دارد که با ایده های ترقی خواه روشنگری مخالفت می کند و در آثار سیاسی خودپایه های نظری نظمی را در می افکند که نظام برآمده از انقلاب روشنگری، یا انقلاب فرانسه خود را به آن متعهد می پندارد.
متن حاضر به خاطر جایگاهی که در مجموعه آثار روسو دارد و نیز از آنجا که متنی دائره المعارفی از این مولف یاغی درباره سیاست است، بیش از هر اثر دیگری تاملات روسو در باب سیاست و تناقضات نهفته در گفتارها و آثار وی را بازتاب داده و روشن می سازد. در نتیجه می تواند کلیدی برای فهم روسو و اندیشیدن به تناقضات او باشد.
مرتبط با این کتاب