کرکگور و ایمان گروی

کرکگور و ایمان گروی

قیمت : ۱۸,۰۰۰ ریال
موضوع این کتاب، تحلیل نظریه ایمان گروی «سورن آبو کرکگور» است.
در نوشتار حاضر، از مجموعه «فلسفه و الهیات»، سعی گردیده با توجه به مبانی فلسفه وجودی «کرکگور»، نظریه ایمانگروی او مطالعه شود.
در فصل اول کتاب، با بحث از نظریه های موجود در توجیه و معقولیت باور دینی، جایگاه ایمانگروی به عنوان نظریه رقیب بررسی شده است.
در فصل دوم، از ماهیت ایمان و نسبت آن با معقولیت نزد «کرکگور» بحث شده
و در فصل آخر، مبانی فلسفه وجودی «کرکگور» مطرح گردیده، تا به این وسیله فهم عمیق تری از نظریه ایمانگروی او ممکن شود.
نگارنده در این پژوهش با به کارگیری رویکردی توصیفی تحلیلی، نظریه ایمانگروی «کرکگور» را بازخوانی کرده و با توجه به آثار وی، این نظریه را نقد نموده است.
نگارنده می کوشد منطق حریت و معنویت درونی انسان را در مقابل منطق بیرونی قرار دهد و در این راه جانب منطق درون را می گیرد.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن