کتاب کار نگاه و خیال (مباحث نگاه و خیال استاد محمد شجاعی)

کتاب کار نگاه و خیال (مباحث نگاه و خیال استاد محمد شجاعی)

ناشر : محیی
قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
از دیدگاه استاد محمد شجاعی « قوه خیال چیزهایی را درک میکند که ذارای شکل هندسی خاصی هستند و ماده و صورت دارند» محسوسات تغذیه کننده افکار و افکار هم سازنده قلب و روح انسان اند. لذا در اسلام دستورات ویژه باید و نباید ها و محدودیت هایی را در باب محسوسات می بینیم. از آنجا که پیام آور و تغذیه کننده قلب چشم است، پس باید دقت کنیم که به چه چیزی نگاه میکنیم. به عبارتی قلب کتاب چشم است. یعنی دیدنی ها همان خطوطی هستند که روی کاغذ نوشته شده است و ما وقتی نگاه می کنیم، در واقع در صفحه قلب خودمان یادداشت میکنیم...
مرتبط با این کتاب