کتاب مجموعه نمایشگاهی حریم ریحانه 2 :  نگاهی جامع به موضوع پوشش و عفاف بررسی موضوع پوشش و عفاف از 16 منظر مختلف

کتاب مجموعه نمایشگاهی حریم ریحانه 2 : نگاهی جامع به موضوع پوشش و عفاف بررسی موضوع پوشش و عفاف از 16 منظر مختلف

قیمت : ۲۵,۰۰۰ ریال
معرفی کتاب:
از زمانی که تصویر ابتدایی ترین انسان ها در میان سنگواره ها و تصاویر درون غارها دیده شده تا اواخر قرن نوزده، بشر همواره عفت و حیا را رعایت می کرده و تفاوت در فرهنگ، سلیقه، رنگ و جغرافیا هرگز نتوانسته مانع از رعایت فرمان درونی فطری و غریزی حیا شود. کتاب حاضر بررسی موضوع پوشش و عفاف از شانزده منظر مختلف است و سیر تاریخی پوشش در جهان را همراه با تصاویر توضیح داده است. کتاب در سه بخش تدوین شده است. سیر تاریخ پوشش در جهان شامل بررسی پوشش تمدن ها و کشورهای مختلف از ابتدایی ترین آثار به جا مانده از لباس و نحوه رفتارهای بشر تا قرن بیستم؛ سیر تاریخ پوشش در ایران با بررسی پوشش از دوره پیش از پارسیان تا دوره قاجار و بررسی تحلیل ماجرای کشف حجاب با نگاهی خلاصه و جامع به وضعیت پوشش در دوره پهلوی.
مرتبط با این کتاب