کاربرد فناوری اطلاعات در عملکرد مدیران آموزشی

کاربرد فناوری اطلاعات در عملکرد مدیران آموزشی

قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال
رشته مدیریت آموزشی یکی از حوزه های مطالعاتی دانش مدیریت است، علوم مدیریت آموزشی مجموعه ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فیمابین آنها در سازمان های آموزشی است.
اگر جامعه ای درصدد همگرایی با روند جهانی شدن باشد، قطعا همانندی و تطابق با روند جهانی جزو اهداف آموزش ملی اش قرار می گیرد و فرآیند آن از طریق فناوری اطلاعات تسریع می شود.مدیریت با تغییرات سریع و محیط هایی که هر روز پیچیده تر می شود برای هر تصمیم گیری نیاز به عوامل گوناگون ضروری است.
مرتبط با این کتاب