دوهفته نامه اجتماعی، فرهنگی، هنری و طنز چلچراغ شماره 780
آنچه در این جلد میخوانید:
مختصری درباره دولتی که همه چیز را واگذار می کند
همه چیز درباره تب تازه مهاجرت به کره جنوبی
گفتگو با مریم زندی
داستان لغو جشنواره کن 1968
پرونده ای درباره یوتیوب و ستاره های بی فروغش
مرتبط با این کتاب