دو هفته نامه اجتماعی، فرهنگی، هنری و طنز چلچراغ
آنچه در این جلد میخوانید:
یادداشت هایی برای دوروترین روز هفته
آیا فیلم (پلتفرم) چیزی از واقعیت طبقاتی جامعه به ما میگوید؟
درباره کسانی که کرونا بلای جان شغلشان شد
پادکست های تلویزیونی و جهان های موازی شان
درباره مصایب مادران باردار در روزهای شیوع کرونا
مرتبط با این کتاب