آنچه در این جلد میخوانیم:
پرونده ای برای اولین فیلم داستانی ابراهیم گلستان
کارگران مجبور به کارند
سینما درباره آخر الزمان به ما دروغ میگوید
پادکست هایی که گوش میکنم
نفوذی مدلینگ در ترکیه
مرتبط با این کتاب