دو هفته نامه فرهنگی، هنری، اجتماعی و طنز
مطالبی که در این جلد میخوانید:
نگاهی به فیلم جهان با من برقص
گزارشی از وضعیت بیمارستانها بعد از موج تازه گرانی
درباره طاعون این روزها؛ کرونا
گزارشی میدانی از وضعیت هاستل های ایرانی و و رنجی که میبرند
همه چیز درباره موسسه ای برای درمان افسردگی ناشی از مرگ نزدیکان
مرتبط با این کتاب