همایون‌نامه اثری است منظوم از حکیم زجاجی که به پیروی از شاهنامه فردوسی در سدۀ هفتم هجری سروده شده است. زجاجی در این اثر به شرح حوادث و رویدادهای تاریخی از صدر اسلام تا روزگار خود پرداخته و در اشعار خود خواجه شمس‌الدین محمد جوینی و صدرالدین احمد خالدی زنجانی را مدح گفته است.
گفتنی است نیمۀ دوم همایون‌نامه پیشتر از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است و بخش نخست (مجلد یکم و دوم) نسخه‌ای نویافته است که منتشر شده است.
تصحیح این کتاب را علی‌ پیرنیا بر دوش داشته است.
مرتبط با این کتاب