نگاه نو به تحقیقات مارگیت واربرگدر کتاب شهروند جهانی

نگاه نو به تحقیقات مارگیت واربرگدر کتاب شهروند جهانی

ناشر : نشر گوی
قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال
نگاهی به تحقیقات خانم واربرگ در کتاب شهروند جهانی با رویکرد تحلیلی مقدس‌سازی راهکاری برای هویت‌بخشی مستقل جامعۀ بهائی محمد گوگانی، کارشناس حوزۀ دین مهدی حبیبی‌، کارشناسی ارشد علوم حدیث اشاره خانم مارگیت واربرگ، تاریخ و جامعه‌شناسی بهائیان از منظر جهانی‌سازی را مدنظر داشته است. خانم مارگیت واربرگ، تاریخ و جامعه شناسی بهائیان از منظر جهانی سازی را مدنظر داشته است و سال های زیادی از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویکم را مشغول تحقیق دربارۀ این گروه، در کشورهای مختلف و مشخصا تشکیلات بهائی در فلسطین اشغالی بوده است. در میان تحقیقات وی در کتاب شهروند جهانی، مستندات جالبی از روند هویت سازی بهائیت به عنوان یک گروه منسجم دینی در 100 سال گذشته یافت میشود.
شوقی با دقت و طراحی خاصی توانست از این اصل در هویت سازی جامعۀ بهائی در جهان استفاده نماید. برای بخشی از این فعالیت های مقدس سازی، بهائیان از عبارت جامعه سازی استفاده میکنند. تحقیقات خانم واربرگ، درخصوص مقدس سازی در بهائیت، که به ویژه از زمان شوقی به بعد اتفاق افتاده، ارائه شده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.