نگاه از بیرون 2: فتنه 88 از نگاه تحلیل گران آمریکایی (دفتر دوم)

نگاه از بیرون 2: فتنه 88 از نگاه تحلیل گران آمریکایی (دفتر دوم)

قیمت : ۱۰,۰۰۰ ریال
بدون شک، فشار بی امان رسانه های بین المللی بخشی از «معادله قدرت » به شمار می آید. رسانه های غربی و عربی، بخشی از ائتلاف نامبارکی بودند که علیه مردم سالاری دینی ایران قیام کرده بود. بازخوانی، نقد و تحلیل آنها و توجه خاصشان به موضوع انتخابات ایران و دامن زدن به آن، ابعاد ناشناخته بین المللی این فتنه فرا گیر را آشکار می کند. حجم بالای نگاشته ها اعم از خبر، گزارش، تحلیل، مقاله و اخیرا حتی کتاب درباره انتخابات ایران بدون شک بیانگر جایگاه مهم و راهبردی ایران در روابط بین الملل است.
مرتبط با این کتاب