نگاه از بیرون 1: فتنه 88 از نگاه روزنامه نگاران خاورمیانه (دفتر اول)

نگاه از بیرون 1: فتنه 88 از نگاه روزنامه نگاران خاورمیانه (دفتر اول)

قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال
ایران و انتخاباتش تا مدتها تیتر اول رسانه ها بود. شعله های مدعیان دموکراسی غربی فقط پایگاه های بسیج را آتش نم یزد. نمرود زمان، آتشی جهانی تهیه دیده بود. منجنیق های آتش در ماهواره ها و شبکه های اجتماعی اینترنت، لحظه ای آرام و قرار نداشتند. توپخانه هایشان شبانه روزی شلیک میکرد و دنیا را در تب انتخابات ایران می سوزاند. مغز دنیا داغ کرده بود! آنقدر درباره ما و رای و انتخاب مان نوشتند که ا گر بخواهیم همه آثار منتشر شده را جمع آوری کنیم، بدون اغراق مثنوی هفتاد من خواهد شد.
مرتبط با این کتاب