نظام مدیریت امنیت اطلاعات

نظام مدیریت امنیت اطلاعات

ناشر : ماهواره
قیمت : ۴۰,۰۰۰ ریال
مهمترین اقدام در راستای امن سازی یک سازمان، ایجاد یک چارچوب قدرتمند جهت مدیریت اقدامات امنیتی است. باید اذعان داشت که فرآیند امن سازی سازمان بدون لحاظ نمودن مسائل مدیریت امنیت و بسط و گسترش آن در سطح همه بخش های حساس و استراتژیک سازمان میسر نیست. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با انتخاب کنترلهای امنیتی کافی و متناسب، محافظت از دارایی های اطلاعاتی را تضمین می نماید و به این ترتیب به طرفین ذینفع اطمینان خاطر داده میشود. به این ترتیب راه حلهای امنیتی استاندارد به تمامی سخت افزارها، نرم افزارها، ارتباطات و بسترهای آنها اعمال میشود تا سازمان را در جهت نیل به موفقیت در سایه داشتن محیطی امن یاری کند .
مرتبط با این کتاب