نظام حقوقی اسلام

نظام حقوقی اسلام

قیمت : ۶۰,۰۰۰ ریال
نگاهی به تاریخ بشر، گویای آن است که روابط اقوام و ملتهای مختلف با یکدیگر، معمولا با درگیری و جنگ توام بوده و کمتر ملتی در گذشته از مصائب جنگ و درگیریهای خونین در امان بوده است. در این زمینه، قوانین و مقرراتی هم که بتواند پدیده جنگ را از صحنه زندگی بشر حذف کند و یا حتی آثار سوء آن را کمتر سازد، وجود نداشته است، و چه مردمان بسیاری که...
مرتبط با این کتاب