نامه اشتیاق (کلیدهای پیشرفت معنوی)

نامه اشتیاق (کلیدهای پیشرفت معنوی)

قیمت : رایگان
کلیدهای پیشرفت معنوی
شاید بارها خسته از عمل نکردن‌ها و دورماندنها به گوشهای نشست‌هایم و چند دقیقهای را با یاس گذرانده‌ایم اما زود فراموش کرده‌ایم و خود را به شلوغی‌ها سپرده‌ایم. ولی این التهاب و خواهش درونی دست از سر ما بر نمیدارد و مدام از ما پاسخ می‌خواهد که چرا قدمی برنمی‌دارم و گامی به‌پیش نمی‌روم... چه کنیم؟ چاره چیست؟
ما نیازمند شناخت تصویری شفاف از خودمان هستیم و عواملی که مسیر حرکت را برای ما ترسیم کنند و ما را به راه اندازند. اینکه من در کدامین جاده باید تلاش کنم و چگونه پیش روم. همچنین ملاک‌هایی میخواهیم که ما را از چگونه رفتن‌مان آگاه سازند تا بدانم الآن کجا هستم و به کدامین‌سو میروم. علامت‌هایی را نیز باید بشناسیم تا راه را گم نکنیم و به بیراهه نرویم.
مرتبط با این کتاب