حسن دارای مفهومی جامع در مراتبی مختلف است که سر قرب انسان به جوار پروردگار را معلوم می‌ کند. از رهگذر معنای حسن و سوء است که می‌ توان حقایق بی‌ شماری چون حمد و تسبیح موجودات را شناخت و به معرفت آن دست یافت. کتاب حاضر با تبیین معنای حسن در مراتب هستی به ضرورت این شناخت در حوزه‌ های مختلف زندگی از جمله مباحث تعلیم و تزکیه و هنر و مباحث اجتماعی اشاره دارد. و سرفصلی نو در نگاه به زیبایی و نیکویی در عرصه‌ های مختلف زندگی بشری ارائه می‌ دهد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.