هدف اصلی از تدوین این کتاب که به همت محمدعلی مجاهدی گردآوری شده، نشان دادن ابعاد بسطی و ذوقی بزرگان دین، عرفای نام آشنای اسلامی و بزرگان بلندآوازه ایرانی است که در هیمنه علمی آنان رنگ باخته و مجال دلربایی پیدا نکرده اند.
این اثر، حاوی نمونه های طنزآلود و شوخ طبعی هایی است که در دو بخش تدوین شده است. بخش اول، دربرگیرنده لطایف غالبا منثوری است که به نحوی متاثر از آموزه های دینی، مقوله های عرفانی و نکات عبادی اخلاقی است و 500 لطیفه در این بخش آمده است.
بخش دوم این کتاب نیز حاوی لطایف غالبا منظومی است که بیشتر جنبه ادبی، اجتماعی و انتقادی و هزلی دارند و طبعا از لطیفه های بخش اول عریان ترند. لطیفه های آمده در این بخش بالغ بر 400 نکته است.
نویسنده در تدوین این اثر که حاوی نمونه های برگزیده ای از مقوله های مطرح در قلمرو موضوعی شعر طنز است گاهی ناگزیر شده است تا به نقل مطایبات انگشت شماری تن در دهد که طبیعت عفیفی ندارند.
محمدعلی مجاهدی که تخلص «پروانه» را برای خود برگزیده است برای تهیه این اثر 392 صفحه ای بالغ بر 300 منبع و اثر را زیر و رو کرده و از آنها مطالبی را در این کتاب راه داده است که در نوع خود، ژرف نگرانه و کم نظیر است.
مرتبط با این کتاب