مساله آزادی در اسلام و غرب با تاکید بر محیط و شرایط دانشگاه

مساله آزادی در اسلام و غرب با تاکید بر محیط و شرایط دانشگاه

قیمت : ۱۹,۰۰۰ ریال
این کتاب در هفت فصل به ترتیب به کلیاتی در باب آزادی، بررسی سیر مفهومی و نظری آزادی و آزادی بیان در غرب، بررسی سیر مفهومی و نظری آزادی و آزادی بیان در آرای متفکرین اسلامی، تعریف آزادی با توجه به رویکردهای انسان محور و خدا محور، تاریخچه آزادی بیان در ایران و مبانی حقوقی آن، بررسی شرایط واقعی آزادی بیان در دانشگاه ها ، جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته است.
این کتاب در هفت فصل طبقه بندی شده است.
مرتبط با این کتاب