مرگ های ناامیدی پدیده ای عجیب اما رایج در جامعه آمریکای سرمایه داری است.
این مرگ ها که به مرگ های ناشی از خودکشی، مصرف بیش از حد مواد مخدر و الکل اطلاق می شود، در دهه های اخیر در میان طبقه کارگر آمریکا رشدی پیوسته داشته است.

این کتاب که توسط آن کیس و انگس دیتون، دو اقتصاددان برجسته آمریکایی، نوشته شده است نشان می دهد چگونه کاستی های این نظام منجر به از بین رفتن مشاغل، افول سطح زندگی این طبقه و ارزش های آن و به تبع آن منجر به زوال زندگی افراد می گردد.

نویسندگان این کتاب به مجموعه عوامل اقتصادی و اجتماعی که این شرایط را رقم زده و زندگی را برای طبقه کارگر میانسال سفید پوست دشوارتر کرده، پرداخته اند.
نابرابری، شهرنشینی، شکاف آموزش و تحصیلات و نظام بهداشت گران قیمت اما ناکافی از جمله عواملی هستند که به آنها به عنوان عوامل موثر در افزایش نرخ مرگ و میر در این قشر توجه شده است.

«مرگ های ناامیدی» نشان می دهد این شرایط چگونه منجر به تضعیف جایگاه نیروی کار و افزایش قدرت شرکت های بزرگ شده و جریان ثروت را از اقشار کم درآمد به سوی طبقه ثروتمند جاری کرده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
Hassan Saghebi
خوب و اموزنده