مراحل ده گانه پایش نتیجه محور و سیستم ارزیابی

مراحل ده گانه پایش نتیجه محور و سیستم ارزیابی

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
کتاب مراحل ده گانه پایش نتیجه محور و سیستم ارزیابی عملکرد به اصول و روش اجرای عملی
سیستم در سازمان می پردازد و راهنمای مناسبی برای کلیه کسانی است که در جایگاه کنترل و نظارت
دقیق فرایندها و افراد درگیر با اجرائیات هستند . اصول مطرح در کتاب برای کلیه افراد تصمیم گیرنده
، مفید است . به همین خاطر ترجمه کتاب یاد شده را انجام داده ، امیدوار هستیم مورد بهره برداری
لازم قرارگیرد.
سیستم های پایش و ارزیابی به عنوان ابزارهای قوی مدیریتی ، می توانند در کلیه سطوح و فعالیتهای
دولتی و غیره مورد استفاده عملی بوده و از طریق مراحل منطقی آن ، شرایطی کاملا واضح برای ارائه
کارکردی مفید و موثر فراهم گردد . با ایجاد چنین سیستمی ، شرایط کنترل و نظارت در تمامی مراحل
به وجود می آید و مدیران با کمک سیستم یاد شده میتوانند ضمن بررسی عملکرد شخصی خویش،
سایرافراد و امکانات را از هرحیث مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و در نهایت در مسیر رسیدن به
اهداف مطلوب ، گام های سریع تر بردارند .
با معرفی و ارائه یک سیستم جامع ارزیابی و پایش نتیجه محور تحت عنوان مراحل ده گانه پایش،
کمک خاصی به تصمیم گیرندگان اصلی ارائه میشود و آنها با ارزیابی درست کار، نتایج مطلوب را به
دست میآورند و اگر مشکل و یا چالشهایی به وجود آمده باشد با تکنیکهای تحلیلی و روشهای
علمی مطرح، نسبت به رفع آن سریعا اقدام خواهند نمود.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن