مدرسه ی فیلم

مدرسه ی فیلم

ناشر : نشر ساقی
قیمت : ۴۶,۰۰۰ ریال
سا لها پیش، یک فیلم بردار مشهور، شروع به تدریس برای حرف های ها کرد که یکیشان کاندید اسکار بود. حضور در
کلاس این فیلمبردار فراتر از یک افتخار بود. اما او به مسئولان مدرسه اعلام کرد در کلاسها حاضر نخواهد شد. علت
سرخوردگی استاد این بود که بحث روی نسخه ی دیویدی منتخب کارهای او و دیگران بیشتر باعث طرح پرسش
«چگونه » از سوی دانشجویان میشد تا پرسش «چرا »... هدف پرسش «چگونه » تقلید و عمدتا مهارت آموزی است اما
پرسش «چرا » دربار ه ی آموزش به «هنرمند فیلم ساز » است؛ کتاب «مدرسه ی فیلم » به پرسش «چرا » میپردازد.
نویسنده پنجاه فیلم را که طی هفتاد سال در سراسر جهان ساخته شده اند، انتخاب کرده. فیلم ها همگی شاهکارهای
سینما نیستند اما نمونه هایی خوب برای نمایش همکاری در نقل داستان و یک تاریخ سینمای کامل از نظر زمان و ژانر
به حساب می آیند. نویسنده تلاش کرده صحنه ها را جوری تشریح کند که متن به تنهایی قابل درک باشد، اما درک کامل
کتاب مستلزم تماشای فیلم هاست. این کتاب، جایگزین یا رقیب برای انواع دورههای خوب آموزش فیلم سازی نیست،
بلکه هشداری است به دانشجویان سینما، راهنمای خوبی برای تولیدکنندگان خانگی، الگویی برای علاقه مندانی که قادر
به بحث کافی درباره ی فیلم ها نیستند، و پیشدرآمدی سازنده برای دانشکده های فیلم؛ یک روش هم بسته برای آموزش
مطالعات سینمایی و فیلم سازی.
مرتبط با این کتاب