اهمیت درس اخلاق، از مجموعه دروس معارف اسلامى در دانشگاه، بر کسى پوشیده نیست. پرورش اخلاقى دانشجویان و تزکیه و تهذیب آنان از جمله اهداف این درس دو واحدى است. گستره وسیع مباحث اخلاقى از یک طرف و گرایش روزافزون دانشجویان به مسایل عقلى از طرف دیگر، مرکز برنامه ریزى و تدوین کتب درسى نهاد را بر آن داشت تا در پى دستیابى به اهداف این درس، سرفص لهاى درس اخلاق را تنوع بخشند تا استادان و دانشجویان براساس علاقه و نیاز خود این درس را بگذرانند. فلسفه اخلاق یکى از گرای شهاى چهارگانه درس اخلاق و درآمدى براى ورود به مباحث عقلى در حوزه اخلاق است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.