فرایند شناسی خیر

فرایند شناسی خیر

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
خیر امر تفصیل یافته‌ای است که با ترجیح بر مبنای حق پس از تعیین، گزینش شده و عینیت و تحقق می‌یابد و دارای فرآیندی برای هدایت انسان و ایجاد نظام برکت در زندگی او تا رسیدن به قرب الهی است. سیر تدریجی این فرآیند در زندگی انسان ایجاب می‌کند که هر یک از این فرآیند در دورهای از زندگی او ظهور و در ادامه به تکامل حقیقی خود برسد. نتیجه عمل به خیر چیزی جز اخیار شدن نیست که وعده قطعی الهی این است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.