طیب قابلیتی است که در پنج بعد بستر، ساختار فکری، بروزات، عامل تداوم حیات و آثار حیاتی زمینه رشد انسان و جامعه را اینجاد می‌کند. این قابلیت دارای مراتبی است که در طول مراحل بلوغ انسان و جامعه به صورت‌های مختلفی ظهور می‌یابد. فرایندشناسی طیب با شناسایی قابلیت مذکور در این مراتب، مقدمه تحقق عینی و نظام سازی آن را برای تطهیر انسان و جامعه فراهم می‌آورد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.