عقل عملی و کارکرد آن در حکمت عملی از دیدگاه صدرالمتالهین

عقل عملی و کارکرد آن در حکمت عملی از دیدگاه صدرالمتالهین

قیمت : ۳۳,۰۰۰ ریال
این کتاب دارای شش فصل بوده و در قلمروی فلسفه اخلاق تالیف شده است. هدف اصلی نویسنده ارائه تعریف و کارکرد عقل عملی از نظر ملاصدرا بوده و نویسنده در ابتدای این کتاب مفاهیم محوری را در واقع توضیح می دهد که شامل معنای عقل، معنای کارکرد، معنای حکمت و عقل عملی است.
فصل نخست کتاب تاریخچه بحث است که ضمن مقدمه مباحث مهمی از سقراط، افلاطون، ارسطو، فارابی، ابن مسکویه و سایر اندیشمندان فیلسوف و اندیشمندان مسلمان مانند علامه طباطبایی، امام خمینی(ره)، شهید مطهری، آیت الله مصباح یزدی و سایر استادان را طرح بحث می کند.
فصل دوم کتاب نفس و مراتب آن نام دارد که تعریف نفس، ضرورت تعدد قوا، قوای نفس و قوای نفس انسانی از مباحث مطرح شده در این فصل است.
فصل سوم این کتاب تعریف عقل نظری و علمی و مقایسه آن دو است که ابتدا تعریفی از عقل نظری ارائه می دهد و سپس عقل عملی و دیدگاه اختلافیون در این بین و اختلاف این دو را به طور مشروح توضیح می دهد.
فصل چهارم کتاب عقل نظری است که نسبت عقل نظری با حکمت، نفس، بدن و کارکردهای عقل نظری را به طور کامل توضیح داده است.
فصل پنجم درباره عقل عملی است و فصل ششم دارای عنوان کارکرد عقل عملی در حکمت عملی از نظر ملاصدرا بوده و در انتهای کتاب جمع بندی بحث و در نهایت موضوع را خاتمه داده است.
مرتبط با این کتاب