کتاب صندلی با ژانر جنایی و پلیسی در هشت فصل تالیف شده است. خواندن این کتاب به افراد زیر 15 سال توصیه نمیشود.
صبح زود بود...
رابرت کاپمن پلیس ویژه جنایی مثل همیشه زودتر از بقیه وارد اداره پلیس مرکزی شد. هنوز نیمی از کارمندان اداره نیامده بودند. او راهروی طولانی اداره را پشت سر گذاشت وارد اتاقش شد و درحالیکه پاکت حاوی دونات هایی را که برای صبحانه خریده بود روی میزش میگذاشت نگاهی سریع به روزنامه محلی صبح انداخت، طبق معمول خبرها شامل دو مورد سرقت کوچک و یک مورد هم ضرب و شتم بود. رابرت حدودا شش ماه بود که به این ایالت، ایالت پنسیلوانیا منتقل شده بود و در این مدت خوشبختانه مورد حادی به او ارجاع نشده بود، به نظر میرسید ساکنان این شهر مردمان آرامی هستند و این کار پلیس را راحتتر میکرد.
مرتبط با این کتاب