شماره 212

شماره 212

قیمت : ۴۰,۰۰۰ ریال
اندیشمندان واقعى باور دارند که مدح و تعریف انسان را سست مى کند و باعث مى شود که نیروى کمترى براى آفرینش حقیقى به کاربرد. اما انتقادى که توام با اندیشه باشد را اگر با خونسردى استقبال کنیم، انسان را قوى تر مى کند. « هنربند » هنرمند اگر هنرمند باشد و نباشد، با انتقاد فرو نمى پاشد. محکم تر مى شود. چرا که اثرش از خودش دفاع مى کند. ما بسیار چرا تئاتر کار » : از خود پرسیده ایم و هر آدمى براى این «؟ مى کنیم پرسش، اگر هنرمند باشد، بى تردید پاسخى یافته است و در پى این پاسخ، هدفى را انتخاب کرده است تا بتواند بر ((علت غایی))تاثیر بگذارد.
مرتبط با این کتاب