سیاست نامه: نامه های سیاسی - تاریخی

سیاست نامه: نامه های سیاسی - تاریخی

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
انقاب اسامی از ابتدای پیدایی تا کنون، با انواع و اقسام مخالفت ها و تقابل ها مواجه بوده است. طبعا آنجا که مخالفان دست به سلاح بردند و با شیوه های خشونت آمیز به مقابله با نظام جمهوری اسامی برخاستند، پاسخ متناسب را نیز دریافت داشتند. بزرگترین نمونه، به راه انداختن جنگ تحمیلی علیه ایران بود که در پی نافرجام ماندن انواع و اقسام غائله های داخلی به اجرا درآمد و البته در مقابل عزم و اراده پولادین فرزندان اسام و ایران، این نیز به شکست طراحان و مجریان آن انجامید.
مرتبط با این کتاب