روش های تربیتی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) در قرآ ن

روش های تربیتی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) در قرآ ن

ناشر : زیارت
قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
در بخشی از کتاب می خوانیم:

نخستین مربی، خداست؛ چرا که ربوبیت با او آغاز گشته. بهترین مربی نیز خداوند است، از این جهت که نیازهای متربیان را به خوبی م یشناسد و از زوایای وجود انسا نها آ گاهی کامل دارد. بنابراین بهترین و والاترین روش های تربیتی نیز باید از سوی خالق عالم قادر ارائه شود تا توانایی پوشش دادن تمام ابعاد وجودی انسان را داشته، به گستردگی پهنای جهان و با در نظر گرفتن تداخل و تعارض نیازها، برای آنها برنامه ریزی نماید؛ چرا که این مهم از دست انسان ضعیف جهول ظلوم بر نمی آید.
برنامه تربیتی و هدایت انسان، قبل از خلقتش طراحی شده و توسط رسولان الهی به سوی انسا نها ارسال گردید و بنا بر نظر برخی مفسرین، با خلقت چندین نسل، در معرض آزمون و خطا نیز قرار گرفته، اما هنوز انسا نهای متکبر آن برنامه های خطا ناپذیر را با دیدۀ تردید نگریسته و به آنها شک و شبهه وارد م یکنند و به علومی که خود با وجود محدودیت علم و قدرت به آنها دست یافت هاند و تجربه،درصد خطاپذیری بالایی را در آنها به اثبات رسانده، اطمینان بیشتری دارند. نیاز انسان به الگویی عینی و به دور از عیب و نقص و قابل دسترس برای تربیت در زمان های که خلا معنوی نابهنجار یهای جدی را در جوامع به وجود آورده، اهمیت این بحث را آشکار میک‏ند.

در تعریفی دیگر آمده:
«تربیت، آمادگی کامل مسلمان در تمام جوانب جسمی، روحی، اعتقادی،اخلاقی و... در همۀ مراحل رشد حیات دنیوی و اخروی در پرتو مبادی، ارزش ها و روش هایی است که اسلام به ارمغان آورده » .
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.