راهنمای کامل حسابداری مالیاتی (دانشگاه پیام نور) (کمک درسی پیام نور)

راهنمای کامل حسابداری مالیاتی (دانشگاه پیام نور) (کمک درسی پیام نور)

قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ ریال
سخن ناشر: دوست گرامی، ،سعی بر آن شده است، این کتاب با کیفیت مناسب ،ارائه گردد که درراستای آن زحمات و هزینه ها صرف گردیده است .انشاء الله برایتان مفید واقعه گردد. با تشکر.

این کتاب راهنمایی بر کتاب «حسابداری مالیاتی (دانشگاه پیام نور) » تدون و راهنما از : جواد داودی، آروز رادمهر است.
مرتبط با این کتاب