راهنمای حسابداری ملی؛ راهنمای جداول داده_ستانده

راهنمای حسابداری ملی؛ راهنمای جداول داده_ستانده

قیمت : رایگان
موارد موردبررسی در حسابداری ملی عبارتند از: سطح زندگی و درآمد مردم،میزان پس انداز وسرمایه گذاری ونیز تغییرات ایجاد شده درهر کدام از آنها به واسطه اجرای بعضی سیاست های اقتصادی دولت.
بدین ترتیب ،به کمک حسابداری ملی می توان تاثیر به کار گیری سیاست های اقتصادی مختلف را بر سطح زندگی مردم ورشد اقتصادی جامعه سنجید به همین دلیل می توان گفت حسابداری ملی اهمیت زیادی دارد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.