درس نامه اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

درس نامه اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

قیمت : ۴۸,۰۰۰ ریال
کتاب درس‌نامه اخلاق اسلامی از «مقدمه و دو بخش کلیات و مبانی و مفاهیم اخلاق اسلامی» گردآوری شده است که هر بخش به مطالب مختلفی پرداخته است. نویسنده در بخش اول، چهار درس «آشنایی با دانش اخلاق اسلامی، خداشناسی، انسان‌شناسی و اخلاق و دین» را مورد بررسی قرار داده است.
یکی از اهداف اخلاق اسلامی خداشناسی انسان است که در این زمینه می‌خوانیم: «مسئله شناخت و معرفت خدا همانند چراغی روشنگر مسیر زندگی انسان را مشخص می‌کند و به آن معنا و مفهوم می‌بخشد. خداشناسی به ما می‌آموزد که با خدا، خود و دیگران چگونه رفتاری داشته باشیم تا کمالات شایسته انسانی را به دست آوریم و به هدف نهایی خلقت خویش (قرب الهی) برسیم.»
در بخش دوم سیزده درس «فضائل اخلاق بندگی (1)، فضائل اخلاق بندگی (2)، فضائل اخلاق بندگی (3)، رذایل اخلاق بندگی، فضائل اخلاق فردی (1)، فضائل اخلاق فردی (2)، فضائل اخلاق فردی (3)، رذائل اخلاق فردی، فضائل اخلاق اجتماعی (1)، فضائل اخلاق اجتماعی (2)، فضائل اخلاق اجتماعی (3)، رذائل اخلاق اجتماعی (1) و رذائل اخلاق اجتماعی (2)» آمده است.
حیا یکی از فضائل اخلاق فردی است که انسان مومن دارای این صفت عالی است، نویسنده در این‌باره نگاشته است: «حیا در لغت به معنای شرمساری و خجالت است که در مقابل آن، وقاحت و بی‌شرمی است. در فرهنگ عالمان اخلاق، حیا عبارت است از: «انقباض نفسانی از کار زشت و ترک‌نمودن آن به خاطر ترس از دیگران. در آموزه‌های دین اسلام، حیا دارای معنای وسیعی است که هم گفتار را در بر می‌گیرد و هم رفتار را.
قرآن کریم در داستان دختران شعیب علیه السلام، درباره حیا در رفتار می‌فرماید: پس یکی از آن دو (دختران شعیب) نزد او (موسی علیه السلام) آمد، در حالی که همراه با شرم و حیا گام برمی‌داشت.»
مرتبط با این کتاب