این کتاب دربردارنده مجموع های از دان شهای شناختی، مهارتی و رفتاری است که می تواند آ گاه یبخش دانشجویان در عرصه های مختلف نهاد خانواده، قبل و بعد از تشکیل خانواده باشد. مهارت ها و آمادگ یهای قبل از ازدواج و نحوه مدیریت عاطفی، اخلاقی و رفتاری پس از ازدواج ازجمله مباحثی است که کتاب حاضر عهده دار آن است. در این کتاب ضمن توجه دادن به مهار تهای ارتباطی که بین اعضای خانواده ضروری است، مسائلی چون آ گاهی های حقوقی، دانش ها و مهار تها در اقتصاد خانواده و نحوه حل مشکلات و آسیب های خانواده در عرصه های مختلف نیز مباحثی ارائه گردیده است. این کتاب که با تلاش جمع نویسندگان و با تمرکز بر اشکالات و دیدگاه های اساتید سراسر کشور مورد بازنگری و ویرایش مجدد قرار گرفت، به کوشش اساتید محترم آقایان دکتر امیرحسین بانک یپورفرد، دکتر محمود حکم تنیا، دکتر محمدجواد محمودی و خان مها زهرا آی تاللهی، شیما سادات حسینی، دکتر مونس سیاح، دکتر بتول نامجو و نیز استفاده از ایده های آقایان دکتر محمود گلزاری، حسین بستان و محمدرضا سالاری فر تدوین شده است.
«دانش خانواده و جمعیت » که ب هعنوان دو واحد درسی مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت، در جهت استحکام و تعالی خانواده و مسئله جمعیت و مشکلات آن در شمار یکی از عناوین درسی کارشناسی معرفی گردید. در کنار این مسئله، دانشگاه معارف اسلامی براساس تجربه خود در ارائه درس «اخلاق خانواده » و اهداف مشترکی که در سرفص لهای ارائه شده توسط وزارتین در درس «دانش خانواده و جمعیت » پیش بینی شده، اقدام به تالیف کتاب یادشده نموده است. در این اثر مهم ترین مسائل خانواده با رویکرد کاربردی و مهارتی مورد توجه قرار گرفته است.
دانشگاه معارف اسلامی ضمن دریافت دیدگا ههای اساتید، دانشجویان و صاحبنظران حوزه خانواده، همچنین برگزاری جلسه نقد کتاب حاضر، با حضور کارشناسان و اساتید خبره، سومین ویراست این کتاب را با اهتمام نویسندگان محترم به ویژه استاد ارجمند سرکار خانم زهرا آیت اللهی، آماده عرضه به دانشگاه ها و دانشجویان محترم نموده است.
مرتبط با این کتاب