این کتاب دربردارنده مجموع های از دان شهای شناختی، مهارتی و رفتاری است که
م یتواند آ گاه یبخش دانشجویان در عرصه های مختلف نهاد خانواده، قبل و بعد از
تشکیل خانواده باشد. مهارت ها و آمادگ یهای قبل از ازدواج و نحوه مدیریت عاطفی،
اخلاقی و رفتاری پس از ازدواج ازجمله مباحثی است که کتاب حاضر عهده دار آن است.
در این کتاب ضمن توجه دادن به مهار تهای ارتباطی که بین اعضای خانواده ضروری
است، مسائلی چون آ گاهی های حقوقی، دانش ها و مهار تها در اقتصاد خانواده و نحوه
حل مشکلات و آسیب های خانواده در عرصه های مختلف نیز مباحثی ارائه گردیده است.
این کتاب که با تلاش جمع نویسندگان و با تمرکز بر اشکالات و دیدگاه های اساتید
سراسر کشور مورد بازنگری و ویرایش مجدد قرار گرفت، به کوشش اساتید محترم آقایان
دکتر امیرحسین بانک یپورفرد، دکتر محمود حکم تنیا، دکتر محمدجواد محمودی و
خان مها زهرا آی تاللهی، شیما سادات حسینی، دکتر مونس سیاح، دکتر بتول نامجو و نیز
استفاده از ایده های آقایان دکتر محمود گلزاری، حسین بستان و محمدرضا سالاری فر
تدوین شده است.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن