خوابگردها : مجموعه آثار شاعران معاصر ایران (جلد هفتم)

خوابگردها : مجموعه آثار شاعران معاصر ایران (جلد هفتم)

قیمت : رایگان
در این مجموعه سبک و اندیشه های متفااوت را مطاله خواهید کارد، آثار دوستان عزیزی که مرا به همکاری با خود مفتخر کرده اند. هر کدام از ایشان تفکر و قلم متفاوتی نسبت به دیگری دارد و در جایگاه خاود قابل بررسی و ستایش می باشند ....
من یک آرزو باشم
یا یک رویا
چه تفاوت دارد
وقتی قرار است
نبودنت رابه آغوش کشم
وپنهانی
دوستت داشته باشم
مرتبط با این کتاب