خاطرات بچه ی دست و پا چلفتی (مقررات برادرم رودریک)

خاطرات بچه ی دست و پا چلفتی (مقررات برادرم رودریک)

ناشر : هو
قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال
در قسمتی از کتاب می خوانیم:
"گمان می‌کنم مامانم حسابی به خودش افتخار می‌کندکه پارسال مرا مجبور کرد در دفترچه‌ی خاطرات بنویسم، چون حالا هم رفته و یک دفترچه‌ی دیگر برایم خریده است.
اما یادت می‌آید که گفتم اگر یک آدم عوضی مچ مرا بگیرد که دارم دفترچه‌ای را حمل می‌کنم که روی جلد آن نوشته شده باشد "دفترچه‌ی خاطرات"، برداشت بد می‌کند؟ خوب، امروز دقیقا چنین اتفاقی افتاد..."
مرتبط با این کتاب