ضرورت داشتن حجت و برخورداری از حجیت در هر کار و برای هر باور، آموزه‌ ای وحیانی و امری فطری و عملی دینی است. این امر، به چرایی هر عمل و باوری که در ساحت انسان تعریف می ‌شود، می ‌پردازد و به تبع آن برای چگونگی طی کردن راه‌ های حق، مسیرهای درست را به روی انسان می ‌گشاید. در واقع آن روی هر حجت و حجیتی، حکم و حکمتی است. در این کتاب به موضوع حجت تا رسیدن آن به حکم و حکمت از پنج منظر متفاوت نگاه شده است و عقیده بر آن است که توجه به هر یک از این پنج منظر برای حجت ‌دار شدن در زندگی کافی است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.