جرایم سایبری

جرایم سایبری

ناشر : ماهواره
قیمت : ۵۰,۰۰۰ ریال
دسترسی و انتقال اطلاعات از طریق رایانه ها و شبکه های اینترنتی به بخش مهمی از شیوه زندگی و سرگرمی تبدیل شده است. افراد از طریق رایانه ها و شبکه های اینترنتی به برقراری رابطه اجتماعی با افراد دیگر می پردازند. همراه با جنبه های مثبت رایانه ها و شبکه های ارتباطی، جنبه های منفی نیز ظاهر شده است از جمله جرایم رایانه ای را میتوان نام برد. رایانه ها اشکال مختلفی از جرائم را به وجود می آورند. رایانه ها و شبکه های ارتباطی دارای صفات و خصوصیاتی هستند که فرصت مناسبی برای انجام رفتارهای انحرافی فراهم می کنند. جرائمی که با استفاده از رایانه و تکنولوژی های ارتباطی انجام می شود، مستلزم استفاده از منابع نسبی کمتری است و افراد با انگیزه های مختلف بدون محدودیت سنی و مکانی به چنین رفتارهایی اقدام می کنند.
مرتبط با این کتاب