تمدن نوین اسلامی؛ چالش ها و راهبردها

تمدن نوین اسلامی؛ چالش ها و راهبردها

قیمت : ۱۵۴,۰۰۰ ریال۱۳۸,۶۰۰ ریال
در جوامع مختلف، اهداف بلندمدت گوناگونی وجود دارند که ممکن است تحقق آنها مستلزم خواسته ها و تغییراتی شگرف در عمق روح و معنویت اجتماعی باشند. این اهداف که معمولا با توانایی هایی ملی سنجیده میشوند، میتوانند پایه گذار عبور از مرحله ای به مرحلۀ دیگر و یا در راستای بلندپروازیهای معقول یک ملت طرح گردند. در این بین، مقولۀ «تمدن سازی» و «احیای تمدن های کهن » در قالبی نو، در وهلۀ نخست مستلزم وجود تفکر و اندیشۀ تمدن ساز و در مراحل بعدی ملزم به اجرای طرح های تدوین شده است، چراکه فکر تمدنی، اندیش های جزئی نیست و در درجۀ والاتری نسبت به سیاست گذاری های عمومی قرار دارد؛ از این رو، سیاست گذاری های عمومی، برنامه های توسعه، پیشرفت اقتصادی، سیاست خارجی و... نیز باید در ذیل و در راستای رسیدن به تمدن نوین قرار گیرند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.