تفکر اجتماعی، تفکرعینی: هنر خوب زیستن با دیگران

تفکر اجتماعی، تفکرعینی: هنر خوب زیستن با دیگران

قیمت : ۷۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب حاضر که طرز تفکر دین درباره حرکت‌ های اجتماعی را معرفی می‌ کند، با طرح ایده تفکر عینی تفکر اجتماعی به تبیین این مسئله می‌ پردازد که روابط و ارتباطات میان انسان‌ ها را نه‌ تنها می‌ تواند ساماندهی کرد، بلکه به دلیل توان اجتماعی‌ ای که خداوند در اختیار انسان قرار داده است، باید به گونه‌ ای ساماندهی کرد که بیشترین بهره و منفعت را از آن دریافت کرد. این کتاب با تمسک به آیه «کلا ان کتاب الابرار لفی علیین» سعی می‌ کند چیستی و چگونگی توان اجتماعی انسان در بستر زندگی اجتماعی و نیز ضرورت پرداختن به آن را روشن نماید تا روشی از زندگی را مبتنی بر ساختار متقن دین تشریح کند که با اتصال زندگی انسان‌ ها به غیب دریچه‌ ای دیگر از حیات مادی و معنوی اجتماعی را به روی بشریت گشوده شود. در فاتحه کتاب به معنا شناسی تفکر اجتماعی و عینی، در فصل اول به بستر اجتماعی، در فصل دوم به نیازها و مقاصد اجتماعی و نحوه جهت‌ دهی آن‌ ها، در فصل سوم به روابط و تعاملاتی که باعث حرکت‌ های اجتماعی و تفکر اجتماعی می‌ شود، در فصل چهارم به کار اصلی تفکر اجتماعی که ساماندهی حرکت‌ های اجتماعی است، و در فصل پنجم به منافع تفکر اجتماعی می‌ پردازد. در خاتمه کتاب به الگو بودن ابرار در تحقق تفکر اجتماعی اشاره شده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
محمد سلیمانی
خیلی خوب