معرفی کوتاه:
کتاب حاضر بر اساس سرفصل درس معارف اسلامی نگاشته شده و تفسیر موضوعی قسمتی از آیات قرآن کریم است. بخش نخست این اثر به مباحث مقدماتی تفسیر اختصاص دارد. بخش دوم نیز طی نه فصل به تفسیری از معارف قرآن پرداخته است. تنوع و گستردگی و جذابیت ساختار و معارف قرآن سبب شده است این کتاب آسمانی از منظرهای گوناگون مورد بررسی اندیشمندان و دین پژوهان قرار گیرد. از تدبر و مطالعه در آیات قرآن وسخنان پیامبر در می یابیم که جاودانگی قرآن با سه عامل اساسی که از آنها به اسرار و رموز و جاودانگی قرآن یاد میشود تضمین گردیده است. کتاب حاضر از مجموعه کتب درسی دانشگاهی است.
مرتبط با این کتاب