ترجمه روزنامجات هندوستان (زبیر پاشا و مصر، طریق مسافرت از ھندوستان به لندن، درباره کاشفر)

ترجمه روزنامجات هندوستان (زبیر پاشا و مصر، طریق مسافرت از ھندوستان به لندن، درباره کاشفر)

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
کثرت و تنوع میراث گرانسنگ اسلامی که در حوزه تمدنی ایران و هند پدید آمده بر
هیچ اهل نظری پوشیده نیست. لزوم انتشار و مطالعه براین پیکره هزاران جان نیز امری
بدیهی بنظر می رسد، اما همچنان دغدغه ها برای نجات نسخه های خطی و معرفی آن ها
چندان پررنگ نیست.
از سویی، دست بر دست نهادن و نظارهگر بودن نیز دردی دوا نمی کند. باید آستین
همت بالا زد و در حد توان کوشید.
مرتبط با این کتاب