ترجمه روزنامجات هندوستان (اخبار مصر و احوال حالیه آنجا)

ترجمه روزنامجات هندوستان (اخبار مصر و احوال حالیه آنجا)

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
کثرت و تنوع میراث گرانسنگ اسلامی که در حوزه تمدنی ایران و هند پدید آمده بر
هیچ اهل نظری پوشیده نیست. لزوم انتشار و مطالعه براین پیکره هزاران جان نیز امری
بدیهی بنظر می رسد، اما همچنان دغدغه ها برای نجات نسخه های خطی و معرفی آن ها
چندان پررنگ نیست.
از سویی، دست بر دست نهادن و نظارهگر بودن نیز دردی دوا نمی کند. باید آستین
همت بالا زد و در حد توان کوشید.
بدین جهت، در طی چند سال گذشته با جمعی از دوستان و صاحبان قلم و قدم
کوشیدیم تا مجموعه ای از میراث شبه قاره را در قالب فهارس نسخه های خطی، اسناد،
الواح قبور و یا تحقیق و تصحیح متون تقدیم کنیم.
برگزاری )همایش بینالمللی میراث مشترک ایران و هند( بهانه خوبی برای توجه
بیشتر به مباحث هندشناسی بود، اما دغدغه های اجرای این برنامه که بیش از هفت ماه
بطول انجامیده و کم بودن عده و عده، کار را آنچنان که می باید پیش نبرد.
بهرحال، خرسندیم که گوشه هایی از این میراث قفسه ای، بار دیگر به دوستدارانش
تقدیم میگردد
مرتبط با این کتاب